REKLAMAČNÍ ŘÁD


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Nanospol, s.r.o., Bohunická 238/67, 619 00 Brno, IČ: 28271068, DIČ: CZ28271068, zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57641 (dále jen "provozovatel") a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

II. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Kupujícím, který je spotřebitelem
  1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
  2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.
  3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.
 2. Kupující, který není spotřebitelem by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který je spotřebitelem. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Smluvní záruka: Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě.

 

IV. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Před odesláním zboží na adresu dodavatele je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat. Chceme vás požádat o uvedení případného důvodu vrácení zboží (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží). Tímto nám pomůžete zkvalitnit naše služby. Velmi vám děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději v zákonem stanovené lhůtě (§ 53, odstavec 10) po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

V. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil. VI. Vyřízení reklamace

 1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo v autorizovaných servisech. Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající.
 2. Reklamaci lze také uplatnit u dodavatele vadného zboží.
 3. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu. Není–li schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 5. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat dodavateli nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny dodavatele. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy i křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.
 6. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
 7. V případě vícenásobné oprávněné reklamace (3x oprávněná reklamace stejné závady nebo 4x různé) má zákazník nárok na výměnu za nový kus nebo vrácení kupní ceny v plné výši. Zboží je potřeba vrátit v kompletním balení včetně veškerého příslušenství, které bylo součástí dodávky, se záručním listem, kde jsou uvedeny všechny oprávněné reklamace, popř. příslušné servisní karty k jednotlivým reklamacím. V případě, že chce zákazník odstoupit od kupní smlouvy, musí toto písemně uvést při reklamaci zboží (při třetí stejné závadě nebo čtvrté různé).
 8. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 9. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

 

VII. ROZSAH ZÁRUKY

 1. Záruka zaniká v následujících případech:
  1. nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
  2. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 2. Záruka se nevztahuje na:
  1. škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
  2. vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
  3. poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

Tento Reklamační řád je platný od 13. listopadu 2007 a nahrazuje v plném rozsahu předchozí ustanovení.

Individuální úpravy

Upravíme střih a ušijeme Vám funkční prádlo na míru Vaší postavy. Běžně děláme úpravu střihu oděvů také handicapovaným.